Bao Cát Đứng Century Original Wavemaster Freestanding Bag

Bao Cát Đứng Century Original Wavemaster Freestanding Bag

PRODUCT SKU: SP059026
9,500,000VND
Kích thước

CENTURY ORIGINAL WAVEMASTER FREESTANDING BAG

(BAO ĐỨNG CENTURY ORIGINAL WAVEMASTER)

Once upon a time, if you wanted to train on a bag, you needed to hang it. This meant drilling holes in your ceiling or wall, or investing in a hanging bag stand. Although all these options are fine and dandy in some situations, sadly, they don’t work for people with limited space, those who can’t/don’t want to drill into their walls, or those who need to use one room for multiple purposes and therefore can’t have permanently affixed bags.

We decided that was no good. So, we made the Wavemaster! This freestanding bag can be used for the same types of training as a traditional heavy bag, but with several advantages!

Features :

 • First, the Wavemaster can be easily moved! Just tip it onto the side of the base and roll it. Even when it is fully filled (use sand or water, and it weighs up to 250 lbs.), it’s a one-person job.
 • Second, it’s simple to set up! Once it arrives at your door, all you have to do is: 1) take it out of the box, 2) set up the base, 3) fill the base with your choice of heavy substance, 4) put the bag onto the base.
 • The end! No special tools, equipment, or skills needed!
  Not to mention, the Wavemaster is adjustable! There are seven height settings, from 47” to 68”, so whether you’re working oblique kicks or head kicks, you can use the Wavemaster. The bag section of the Wavemaster is 24” tall with a 13” diameter.

Ngày xưa, nếu bạn muốn tập đấm bao, bạn cần phải treo nó. Điều này có nghĩa là bạn phải khoan lỗ trên trần nhà hoặc tường hoặc đầu tư vào một chiếc khung treo. Mặc dù tất cả các lựa chọn này đều phù hợp và tuyệt vời trong một số tình huống, nhưng thật đáng buồn, chúng không phù hợp với những người có không gian hạn chế, những người không thể / không muốn khoan vào tường của họ hoặc những người cần sử dụng một phòng cho nhiều mục đích và do đó không thể có bao cát cố định vĩnh viễn.

Chúng tôi quyết định điều đó là không tốt. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra Wavemaster! Chiếc bao đứng có đế rời này có thể được sử dụng cho các hình thức tập luyện giống như một cái bao cát truyền thống, nhưng có một số ưu điểm!

Đặc điểm :

 • Đầu tiên, Wavemaster có thể dễ dàng di chuyển! Chỉ cần lật đế về một bên và lăn nó. Ngay cả khi nó được đổ đầy (sử dụng cát hoặc nước và nó nặng tới 113kg.), Đó là công việc của một người.
 • Thứ hai, nó rất đơn giản để lắp đặt! Khi nó được giao đến nhà bạn, tất cả những gì bạn phải làm là: 1) lấy nó ra khỏi hộp, 2) lắp đặt đế, 3) đổ đầy đế với chất làm nặng tùy chọn của bạn, 4) đặt bao lên đế .
 • Kết thúc! Không cần công cụ, thiết bị hoặc kỹ năng đặc biệt!
  Chưa kể, Wavemaster có thể tăng chỉnh được! Có bảy cài đặt độ cao, từ 120cm đến 172cm, vì vậy, cho dù bạn đang thực hiện những cú đá ngang hay những cú đá cao, bạn đều có thể sử dụng Wavemaster. Phần bao của Wavemaster dài 60cm với đường kính 33cm.
   

Xem thêm
Bình luận
Liên hệ nhân viên kinh doanh